DS KHÓA HỌC

KHÓA CK70 (BẾ GIẢNG 04/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 BỒ MINH TÚ CK70 21-11-1995 2 CAO HOÀNG KHANG CK70 12-10-1988 3 CAO VĂN DƯƠNG CK70 10-06-1986 4 DANH MẠNH CK70 15-02-1999 5 DƯƠNG TẤN HÙNG CK70 27-09-1998 6 DƯƠNG VĂN TUẤN CK70 01-01-1984 7 GIANG VĂN KHỎE CK70 01-01-1992 8 HOÀNG MẠNH HÙNG CK70 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK69 (BẾ GIẢNG 03/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 BÙI MINH DƯƠNG CK69 15-03-1985 2 BÙI NGỌC LINH CK69 28-03-1987 3 BÙI THANH XUYÊN CK69 10-01-1999 4 BÙI VĂN HÙNG CK69 07-10-1975 5 BÙI VĂN TIỀN GIANG CK69 01-01-1984 6 DƯƠNG HỮU ĐỨC CK69 15-02-1984 7 GỊP THANH SÁNG CK69 20-10-1991 8 HOÀNG ANH […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK68 (BẾ GIẢNG 01/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 BÙI CHÍ LẮM CK68 01-01-1993 2 BÙI QUANG TRUNG CK68 01-01-1996 3 BÙI QUỐC VƯƠNG CK68 30-04-1986 4 BÙI VĂN HÒA CK68 12-12-1996 5 BÙI VĂN NHÂN CK68 25-09-1991 6 BÙI VĂN TIẾN CK68 06-07-1994 7 CAO ĐĂNG QUYẾT CK68 04-06-1989 8 CHU ĐÌNH THẮNG […]