DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K90 (BẾ GIẢNG 03/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ thường trú 1 VƯƠNG TRUNG CHIẾN B2K90 06-01-1986 THỐNG NHẤT,ĐỒNG NAI 2 LƯU VĂN NAM B2K90 02-01-1985 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 3 NGUYỄN VĂN LƯỢNG B2K90 12-07-1976 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 4 TRẦN THỊ THU B2K90 10-12-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC 5 LÊ ĐỨC MẠNH […]