LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 12/2020 (DANH SÁCH THI CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K84 (120) 16, 17/12/2020, xem danh sách Thứ Năm, 31/12/2020, xem danh sách 2 B2K85 (120) 16, 17/12/2020, xem danh sách Thứ Năm, 31/12/2020, xem danh sách 3 B11K03 (40) 16, 17/12/2020, xem danh sách Thứ Năm, 31/12/2020, xem danh sách 4 A1K78 […]