DS KHÓA HỌC

KHÓA CK57 (BẾ GIẢNG 09/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 ĐIỂU HẢI CK57 01-01-1982 2 NGUYỄN VĂN CẢNH CK57 01-01-1980 3 LÊ BÁ TỐT CK57 14-04-1987 4 NGUYỄN  VĂN CƯỜNG CK57 01-01-1987 5 PHAN VĂN HÒA CK57 28-06-1987 6 HÀ ĐẠI HẢI CK57 04-05-1989 7 TRỊNH VĂN THẢO CK57 03-09-1983 8 VŨ VĂN NAM CK57 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K64 (BẾ GIẢNG 08/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh 1 TRẦN THỊ DUNG B2K64 22-11-1987 2 NÔNG VĂN GIAO B2K64 22-08-1971 3 HOÀNG VĂN ĐOÀN B2K64 21-07-1987 4 NGÀN QUÝ ĐẠI B2K64 02-02-1985 5 LÊ VĂN MẠNH B2K64 02-03-1984 6 NGUYỄN VĂN CHUYỂN B2K64 19-08-1975 7 LÊ VĂN ÁNH B2K64 25-10-1994 8 TRƯƠNG QUẦY B2K64 […]