DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K52 (BẾ GIẢNG 10/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 NGUYỄN BÁ DŨNG 9/2/1999
2 LÊ THANH HẬU 19/05/1976
3 NGUYỄN THỊ NHÂM 1/1/1981
4 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 14/02/1985
5 LÊ THANH THÙY 28/07/1982
6 CAO HUY SƠN 2/2/1981
7 MÔNG THỊ SEN 1/1/1979
8 NGUYỄN VŨ HƯNG 5/2/1986
9 HỒ THỊ MỸ HUYỀN 26/05/1993
10 CHẾ CHIÊU CHÂU 1/1/1981
11 HÀ TRÍ DŨNG 1/1/1969
12 LÊ THỊ LIÊM 26/08/1981
13 HUỲNH ĐÌNH PHONG 30/12/1994
14 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 4/12/1996
15 BÙI VĂN QUÝ 10/3/1985
16 TRẦN MINH TÂN 15/07/1987
17 NGUYỄN XUÂN THỂ 1/1/1970
18 LÊ NGỌC THOẠI 1/1/1962
19 LÊ THỊ LIÊM 26/08/1981
20 PHAN THỊ HỒNG VÂN 16/08/1984
21 PHẠM QUANG HIỆP 15/02/1979
22 NGUYỄN THỊ HOA 1/1/1983
23 NGUYỄN QUANG CHÂU 1/1/1980
24 NGUYỄN THỊ HẰNG 14/11/1980
25 HOÀNG VĂN LONG 1/1/1964
26 NGUYỄN HỒNG SƠN 12/7/1977
27 PHẠM THỊ HOÀI THANH 11/10/1989
28 TRẦN THỊ MỸ TRINH 15/04/1990
29 PHẠM BÁ HÙNG 16/03/1994
30 NGUYỄN THỤC KHA 7/8/1995
31 TRẦN THANH LÂM 2/10/1993
32 TRẦN VĂN LẬP 1/1/1972
33 DƯƠNG THỊ NỮ 1/1/1976
34 DƯƠNG ĐÌNH THUẦN 1/1/1982
35 NGUYỄN VIẾT CHƯỞNG 4/5/1993
36 NGUYỄN THANH GIẢNG 1/1/1981
37 ĐỖ XUÂN HẢI 15/11/1972
38 VÕ VĂN HÙNG 20/10/1982
39 ĐÀO THỊ THANH MAI 6/4/1977
40 TRẦN XUÂN MIÊN 1/1/1969
41 ĐOÀN THỊ NHÀN 23/11/1984
42 ĐỖ XUÂN NHÂN 22/09/1993
43 HỒ QUỐC PHÁP 1/1/1981
44 PHẠM VĂN SAO 8/12/1976
45 NGUYỄN VĂN THÁI 29/10/1993
46 VŨ VĂN THANH 24/05/1984
47 HÀ TRUNG TIẾN 18/11/1983
48 TRẦN VĂN TỊNH 1/4/1984
49 MAI VĂN TÒNG 16/05/1977
50 HỒ ĐỨC TRỌNG 18/02/1991
51 CHÂU SƠN TÙNG 12/7/1970
52 TRẦN VĂN TÙNG 7/7/1982
53 NGUYỄN VĂN 5/2/1984
54 ĐẶNG NGỌC PHONG 28/08/1982
55 VŨ THẾ KIÊN 1/9/1992
56 TRẦN CÔNG HẢI 22/01/1983
57 LÊ TẤN NHỰT 4/2/1977
58 TRẦN MINH TÂM 25/12/1979
59 PHẠM VĂN THĂNG 24/08/1987
60 PHẠM THỊ THỦY 6/11/1991
61 TRẦN ĐÌNH TOẢN 2/1/1975
62 NGUYỄN QUANG TƯỜNG 8/1/2000
63 VÕ TẤN XUÂN 16/10/1981
64 BÙI CÔNG HẬU 16/07/1982
65 TRẦN VĂN HIỂN 10/8/1978
66 LÊ ĐÌNH HÙNG 1/1/1979
67 NGUYỄN VĂN LINH 13/11/1988
68 DƯƠNG THỊ PHÚC 20/07/1989
69 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 18/10/1987
70 NGUYỄN PHƯỚC QUỐC 31/12/1982
71 NGUYỄN QUANG THUẤN 30/01/1984
72 TRỊNH XUÂN TOÀN 10/8/1994
73 NGUYỄN VĂN TRÌNH 21/08/1985
74 ĐÀO HUY TRƯỞNG 15/01/1995
75 CAO VĂN HOA 1/1/1980
76 NGÔ VĂN QUANG 26/04/1982
77 PHẠM QUỐC TOẢN 19/05/1981
78 LÊ QUANG TUẤN 1/1/1990
79 ĐỔ CHÍ DUẨN 24/10/1995
80 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 13/10/1983
81 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 17/12/1993
82 NGUYỄN DUY KIÊN 9/9/1984
83 TRẦN THỊ THU NGA 21/05/1983
84 LÊ ĐÌNH NGHỊ 13/02/1984
85 NGUYỄN QUỐC TUẤN 16/04/1989
86 THÂN QUANG TÙNG 17/12/1991
87 HOÀNG VĂN ĐỨC 4/8/1988
88 NGUYỄN VĂN HOAN 1/1/1964
89 TRƯƠNG TẤN LỢI 19/07/1982
90 LÝ VĂN MINH 1/1/1979
91 BÙI NGUYÊN QUỐC 2/9/1986
92 PHAN VIẾT THANH 1/1/1979
93 LƯƠNG VĂN VUI 1/1/1978
94 LÂM DOAN 1/1/1995
95 ĐÀO DUY ĐÔNG 1/7/1994
96 NGUYỄN HOÀI ĐÔNG 10/5/1987
97 PHẠM DUY 9/6/1986
98 VÕ ĐỨC NHẬT 22/12/1991
99 VÕ VĂN PHI 18/07/1975
100 HOÀNG ĐÌNH QUANG 17/04/1966
101 NGUYỄN THỊ LAN ANH 30/05/2000
102 NGUYỄN THỊ DUNG 18/04/1982
103 TRẦN THỊ DUYÊN 13/09/1975
104 TRẦN VIẾT HÀO 2/9/1962
105 TRẦN THỊ MINH HUỆ 27/12/1975
106 MAI VĂN LONG 1/1/1960
107 NGUYỄN VĂN MINH 23/07/1959
108 LÊ THỊ HỒNG NGUYÊN 1/1/1978
109 LÃ NGỌC QUẾ 21/06/1959
110 HỒ SUYỀN 14/06/1965