DS KHÓA HỌC

KHÓA CK44 (BẾ GIẢNG 08/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 VŨ VĂN TÂN 2/2/1995
2 PHAN DUY KHÔI 2/25/1986
3 TRÂN THANH HẢI 1/1/1981
4 LÊ ĐỨC LÂM 4/15/1989
5 NGUYỄN ANH TUẤN 2/20/1993
6 VÒNG MẠNH CƯỜNG 10/14/1988
7 NGUYỄN MINH 1/1/1995
8 DƯƠNG NGỌC HUẤN 11/17/1983
9 TRẦN VĂN TUẤN 1/1/1983
10 TRẦN VĂN CHINH 5/10/1986
11 PHẠM VĂN NHƯỜNG 11/12/1986
12 LÊ QUANG TRUNG 6/6/1993
13 HOÀNG XUÂN TRƯỞNG 6/4/1981
14 ĐIỂU BA 3/8/1995
15 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 3/10/1988
16 LÊ ĐÌNH KHUYÊN 2/25/1986