DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K49 (BẾ GIẢNG 07/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 ĐỒNG THỊ PHÚC 5/15/1967
2 NGUYỄN CHÍ THANH 2/3/1961
3 NGUYỄN HẢI 1/16/1986
4 VŨ VĂN HƯỚNG 10/7/1992
5 VÕ TRUNG HIẾU 7/29/1994
6 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 5/2/1965
7 NGUYỄN VĂN LÂM 9/5/1985
8 PHƯƠNG HOÀNG ANH TUẤN 3/26/1985
9 NGUYỄN VĂN THUẬN 9/15/1970
10 NGÔ THẾ LUẬN 1/1/1964
11 NGUYỄN DANH PHƯƠNG 7/29/1981
12 ĐỖ QUANG HƯNG 1/20/1980
13 TRẦN VĂN BÌNH 10/19/1981
14 NGÔ THANH HẢI 5/19/1971
15 TRẦN VĂN THỤ 2/15/1977
16 LÊ THỊ HUỲNH 6/15/1988
17 VŨ VĂN TUYỀN 10/5/1990
18 ĐỖ VĂN MƯỜI 7/15/1974
19 PHẠM XUÂN UY 2/5/1965
20 LÊ TRUNG THUẬN 8/15/1963
21 NGUYÊN THỊ THANH 5/25/1987
22 NGUYỄN VĂN THIÊN 1/1/1959
23 TRƯƠNG XUÂN TÂN 1/1/1971
24 LƯƠNG VĂN THANH 9/10/1989
25 VŨ NĂNG CHIỀN 5/5/1971
26 PHAN VĂN VIỆT 1/1/1960
27 NGUYỄN TẤT MUỘN 4/9/1959
28 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 1/1/1995
29 ĐỖ THỊ THÊU 7/12/1967
30 NGUYỄN VĂN TUYÊN 12/5/1975
31 NGUYỄN VĂN HIÊN 9/5/1971
32 NGUYỄN THỊ VÂN 8/4/1976
33 TRẦN MINH 1/1/1977
39 VŨ VĂN TRƯỜNG 11/5/1989
35 NGÔ THÀNH TRUNG 9/13/1995
36 ĐẶNG HOÀNG HUY 10/28/1996
37 PHẠM VĂN CƯỜNG 5/5/1976
38 NGUYỄN TẤN NGỌC 9/26/1999
39 PHẠM THỊ THÙY VÂN 2/21/1992
40 ĐÀM VĂN THỊNH 11/2/1979
41 ĐẶNG PHÚ QUANG 1/1/1969
42 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂM 6/30/1990
43 LÊ NGỌC BÍCH 8/28/1991
44 BÙI THANH QUỐC KHANH 10/18/1990
45 NGUYỄN NGỌC ĐIỀN 1/1/1987
46 ĐỖ NGỌC GIANG 1/1/1983
47 PHAN HỮU TOÀN 6/30/1985
48 TRẦN HỮU 12/10/1985
49 NGUYỄN HOÀNG HÀO 147/07/1985
50 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 1/1/1986
51 LÂM DUY SANG 2/18/1990
52 MAI VIỆT HUY 9/24/1993
53 NGHIÊM THỊ TIẾP 2/15/1985
54 NGUYỄN ĐỨC MẬU 3/6/1978
55 TÔ THỊ HIẾN 10/24/1998
56 TRẦN NGỌC ÓC 9/14/1994
57 ĐẶNG TRẦN TRUNG DŨNG 1/1/1972
58 VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG 6/7/1992
59 NGUYỄN HUY LINH 5/9/1977
60 TRỊNH OANH 12/29/1982
61 VŨ VĂN 12/16/1983
62 ĐINH THỊ MƯỜI 1/1/1974
63 ĐỖ TRUNG DŨNG 11/25/1985
64 LÊ VĂN THÁI 6/26/1975
65 BÙI TRUNG TÍN 4/22/1988
66 MÔNG THẾ TRINH 6/13/1986
67 NGUYỄN NGỌC CHUNG 7/27/1967
68 TỪ TRƯỜNG GIANG 7/15/1994
69 LÊ QUỐC TÂN 1/1/1991
70 LÊ QUỐC PHÚ 9/21/1984