KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 30/10/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM KHI ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI HẠNG A1 NGÀY 26/10/2018

DANH SÁCH ĐẠT DANH SÁCH RỚT DANH SÁCH VẮNG Lưu ý: Học viên liên hệ nơi mình nộp hồ sơ ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 27/09/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM KHI ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 14/09/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM KHI ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI HẠNG A1 NGÀY 24/08/2018

DANH SÁCH ĐẠT DANH SÁCH RỚT DANH SÁCH VẮNG Lưu ý: Học viên liên hệ nơi mình nộp hồ sơ ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 31/08/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM ĐẾN ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI HẠNG A1 NGÀY 26/07/2018

DANH SÁCH ĐẠT DANH SÁCH RỚT DANH SÁCH VẮNG Lưu ý: Học viên liên hện nơi mình nộp hồ sơ ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 24/07/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM ĐẾN ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI B2, C NGÀY 28/06/2018

1. DANH SÁT ĐẠT 2. DANH SÁT RỚT 3. DANH SÁCH VẮNG LƯU Ý: ***HỌC VIÊN NỘP HỒ SƠ TẠI ...
Xem Chi Tiết

KẾT QUẢ THI HẠNG A1 NGÀY 12/06/2018

DANH SÁCH ĐẠT SÁT HẠCH DANH SÁCH RỚT DANH SÁCH VẮNG Lưu ý: Học viên liên hện nơi mình nộp ...
Xem Chi Tiết