DS KHÓA HỌC

KHÓA CK50 (BẾ GIẢNG 03/2019)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 2 3 4
1 CAO VĂN ANH 31/10/1994
2 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 30/6/1990
3 NGUYỄN HỮU 28/9/1978
4 VŨ ĐỨC HUY 27/6/1996
5 NÔNG VĂN KHIÊM 29/3/1993
6 LÂM HÙNG 07/11/1993
7 PHẠM NGỌC QUYẾT 5/2/1988
8 LÂM DÊNH 1/1/1977
9 TRẦN VŨ THÀNH CÔNG 31/12/1996
10 LÂM THƯỚC 01/01/1987
11 HOÀNG VĂN LONG 23/12/1975
12 PHẠM NGỌC PHI 26/6/1989
13 NGUYỄN NGỌC ĐÌNH 12/2/1987
14 ĐINH QUANG THẬN 01/04/1974
15 TRƯƠNG ĐẮC TĂNG 9/8/1992
16 TRẦN VĂN KHƠI 1/1/0985
17 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 19/5/1993
18 LÊ TRỌNG VĂN 22/4/1987
19 NGUYỄN NHẬT HUY 22/6/1995
20 VI VĂN GIANG 8/9/1989
21 NGUYỄN THÀNH DŨNG 2/11/1985
22 ĐỖ HOÀI NAM 13/8/1996
23 NGUYỄN ĐÌNH LUÂN 10/6/1992
24 MAI HẢI NAM 16/3/1987
25 MAI VĂN TOẢN 3/4/1980
26 PHẠM ANH THÔNG 25/9/1989
27 NGUYỄN VĂN BẨY 30/12/1995
28 KA XUÂN SƠN 13/7/1984
29 LÂM PHƯỚC 01/01/1986
30 TRẦN QUANG SANG 27/11/1993
31 TRẦN QUANG MINH 15/12/1988
32 NGUYỄN THẾ HUYNH 01/01/1991