LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K54 THỨ TƯ 27/03/2019
B2K56, CK50      04 & 05/03/2019 THỨ NĂM 14/03/2019

Những Học viên Vắng, Rớt phải đăng ký thi lại Tốt nghiệp và Sát hạch trước 10 ngày