LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2018

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K51 21/09/2018
B2K51 18/,19/2018 27/09/2018
CK45 04,05/09/2018 14/09/2018