LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 10/2018

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K51 THỨ SÁU 26/10/2018
B2K52 17, 18/10/2018 THỨ BA 30/10/2018