LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 12/2018

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
B2K54, CK48 17, 18/12/2018 THỨ NĂM 27/12/2018