LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 12/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K64 Thứ Năm ngày 05/12/2019
A1K65 Thứ Năm ngày 12/12/2019 (chỉnh lý)
B2K69, CK59 + Vắng RớtNgày 10, 11/12/2019Thứ Ba ngày 24/12/2019
B2K70, CK60 + Vắng, RớtNgày 25, 26/12/2019Thứ Tư ngày 09/01/2020