LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 6/2018

HẠNG NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1 12/6/2018
B2K47, B2K48, CK42 05&06/06/2018 28/06/2018