LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 7/2018

HẠNG NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K49 THỨ NĂM NGÀY 26/7/2018
B2K49, CK43 NGÀY 4 VÀ 5/7/2018 THỨ BA NGÀY 24/7/2018