DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K98 (BẾ GIẢNG THÁNG 08/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 BÙI VÕ PHƯƠNG DÀI B2K98 01-01-1976 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH B2K98 11-04-1997 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 3 HOÀNG NGỌC ĐẶNG B2K98 01-01-1990 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 4 VÕ NGỌC VIÊN B2K98 10-12-1991 NGHĨA HÀNH , QUẢNG […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K97 (BẾ GIẢNG THÁNG 08/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 ĐIỂU THỊ MINH HẠNH B2K97 28-01-1988 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 2 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG B2K97 04-04-1993 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 3 TRẦN TRỌNG TÂN B2K97 18-02-1996 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 4 TRẦN VĂN VINH B2K97 01-01-1980 BÙ ĐĂNG […]