DS KHÓA HỌC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO SAU DỊCH CÁC KHÓA

TT Khóa Sĩ Số Khai giảng theo kế hoạch cũ Bế giảng theo kế hoạch cũ Ngày đào tạo lại sau dịch Điều chỉnh ngày bế giảng mới 1 B11K05 35 09/05/2021 13/07/2021 23/12/2021 25/12/2021 2 B11K06 20 03/06/2021 13/08/2021 23/12/2021 25/01/2022 3 B2K97 120 21/05/2021 14/08/2021 23/12/2021 26/01/2022 4 B2K98 134 03/06/2021 30/08/2021 23/12/2021 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K98 (BẾ GIẢNG THÁNG 08/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 BÙI VÕ PHƯƠNG DÀI B2K98 01-01-1976 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH B2K98 11-04-1997 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 3 HOÀNG NGỌC ĐẶNG B2K98 01-01-1990 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 4 VÕ NGỌC VIÊN B2K98 10-12-1991 NGHĨA HÀNH , QUẢNG […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K97 (BẾ GIẢNG THÁNG 08/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ 1 ĐIỂU THỊ MINH HẠNH B2K97 28-01-1988 BÙ ĐĂNG ,BÌNH PHƯỚC 2 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG B2K97 04-04-1993 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 3 TRẦN TRỌNG TÂN B2K97 18-02-1996 BÙ GIA MẬP , BÌNH PHƯỚC 4 TRẦN VĂN VINH B2K97 01-01-1980 BÙ ĐĂNG […]