KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 25/10/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 19/10/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát Hạch Ô tô 19/08/2022

Đạt Sách hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô Tô 14/08/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô Tô ngày 26/09/2022

Đạt Sát hạch. Rớt Sát hạch. Vắng Sát hạch. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô Tô ngày 16/09/2022

ĐẠT SÁCH HẠCH. RỚT SÁT HẠCH. VẮNG SÁT HẠCH. Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ SÁT HẠCH Ô TÔ 19/07/2022

Đạt Sát hạch. (trạng thái:……) Rớt Sát hạch. (học viên liên hệ Giáo viên để đăng ký thi lại) Vắng Sát hạch.(học viên liên hệ Giáo viên để đăng ký thi lại) Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi […]