DS KHÓA HỌC

KHÓA CK43 (BẾ GIẢNG 07/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 TRƯƠNG THANH LUẬN 1/1/1990
2 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ 1/1/1992
3 TRẦN QUANG HẢO 10/22/1983
4 LƯU XUÂN QUỲNH 5/20/1986
5 CHU VĂN VIỆT 11/20/1986
6 LÊ XUÂN TÂN 1/1/1992
7 PHẠM NGỌC NHÂM 2/12/1984
8 BÙI HÙNG 3/28/1984
9 LÊ ĐỒ NIN 1/1/1989
10 NGUYỄN VĂN BA 1/20/1989
11 LÊ TRUNG SƠN 1/1/1994
12 LÊ ĐỨC DANH 11/14/1996
13 ĐỖ TRỌNG HỮU 7/15/1991
14 NGUYỄN HOÀNG BA 12/22/1964
15 NGUYỄN THANH BÌNH 4/15/1979
16 NGUYỄN BÁ ĐẠT 9/15/1993