DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K50 (BẾ GIẢNG 08/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 VŨ THỊ QUẾ 2/9/1983
2 LÂM HỮU LUYỆN 16/02/1982
3 ĐOÀN THỊ CHÍN 3/21/1979
4 HOÀNG THỊ HỒNG 3/13/1987
5 LÊ THỊ CẮC 1/1/1984
6 NGUYỄN THANH KIỀU 1/1/1988
7 LÝ VĂN THU 28/08/1976
8 KHƯƠNG HỮU NHẤT 3/10/1992
9 TẠ DUY LÃM 1/1/1961
10 NGUYỄN MẬU THIỆN 20/12/1967
11 TRỊNH VĂN VĨNH 27/07/1981
12 NGUYỄN THANH THẮM 11/19/1986
13 LÝ KIM NGÂN 1/1/1986
14 NGUYỄN THỊ THƠM 7/15/1987
15 LÊ THỊ HOÀI THU 10/19/1986
16 BÙI THỊ THANH 6/23/1985
17 LÊ THỊ THANH BÌNH 7/2/1984
18 DƯƠNG THỊ VƯƠNG 8/10/1988
19 NGUYỄN THỊ KIM NGA 5/2/1994
20 NGUYỄN PHẠM THU THỦY 12/23/1999
21 NGUYỄN KHẮC CHUẨN 4/2/1980
22 LÊ VĂN THANH 1/1/1977
23 NGUYỄN NGỌC LIÊU 6/4/1996
24 ĐOÀN MẠNH 9/27/1979
25 THẠCH DUY PHONG 4/20/1980
26 ĐÀO THỊ VUI 3/7/1986
27 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 8/22/1972
28 CHU TẤT NHẤT 10/2/1984
29 LÊ DIÊN CẢNH 1/1/1975
30 TÔ THỊ QUẾ 10/10/1985
31 MÃ VĂN NGHỊ 7/22/1984
32 LÊ PHƯỚC THUẬN 8/10/1986
33 VÕ KHẮC SANG 6/12/1972
34 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 10/9/1975
35 HOÀNG VĂN TUYÊN 10/3/1986
36 NGUYỄN MINH CHIẾN 11/15/1997
37 TẠ ĐÌNH QUANG 6/5/1986
38 HOÀNG THỊ THOẠI 5/13/1971
39 PHAN THANH PHƯƠNG 1/1/1983
40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 9/29/1981
41 TRẦN MINH TOÀN 5/2/1993
42 NGUYỄN VĂN HÙNG 8/7/1987
43 PHẠM THỊ LIÊN 1/1/1980
44 NGUYỄN CÔNG HOAN 1/8/1996
45 ĐẶNG THỊ HỒNG 16/05/1993
46 NGUYỄN VIẾT LINH 19/08/1996
47 ĐOÀN THỊ THU TRANG 7/9/1999
48 NGUYỄN DUY THIỆN 8/18/1984
49 NGUYỄN THỊ MÍNH 10/5/1978
50 VŨ CÔNG LUẬT 1/1/1968
51 ĐINH THỊ DUYÊN 8/12/1982
52 VÕ THỊ AN 10/10/1989
53 PHAN THỊ CHÂU 23/12/1995
54 HÀ THỊ NGỌC 1/6/1992
55 BÙI THỊ OANH 26/09/1969
56 NGUYỄN THỊ THỦY 21/07/1984
57 HUỲNH THỊ DU LANG 20/08/1989
58 PHẠM THỊ THU HỒNG 27/07/1985
59 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 30/11/1989
60 NGÔ THỊ YẾN NHI 1/1/1994
61 NGUYỄN THỊ HÀ HỒNG 16/12/1985
62 NGUYỄN THỊ THU VIÊN 9/4/1992
63 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 1/1/1989
64 TRẦN DUY KHANH 15/10/1986
65 VŨ ĐÌNH TRUYỀN 24/10/1983
66 TRẦN XUÂN HIẾU 10/10/1972
67 VŨ VĂN BẨY 1/3/1979
68 BÙI VĂN LONG 1/1/1986
69 DƯƠNG NHẬT MINH 13/09/1967
70 NGUYỄN BÁ NGỌC 15/05/1980
71 LÊ TIẾN VUI 19/05/1990
72 ĐỖ VĂN HÒA 10/4/1983
73 ỪNG A VIỆT 30/09/1973
74 PHẠM VĂN XUYÊN 8/3/1984
75 BÙI NGỌC HÒA 27/03/1981
76 PHẠM VĂN SÂM 30/09/1992
77 NGUYỄN HỮU 1/1/1979
78 TRỊNH VĂN QUANG 6/3/1991
79 NGUYỄN ĐỨC NAM 30/03/1985
80 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 25/01/1994
81 NGUYỄN VĂN HIỂN 1/1/1985
82 LÊ VĂN TIẾN 5/7/1981
83 VŨ MẠNH THAO 2/12/1990
84 LÊ VĂN LINH 26/08/1990
85 NGÔ HOÀNG NHẬT 30/12/1993
86 NGUYỄN VĂN PHÚC 11/11/1980
87 TRẦN HỮU HUYNH 8/4/1980
88 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 16/12/1987
89 NGUYỄN VĂN TRÍ 24/02/1992
90 NGUYỄN SƠN ĐẠI PHÁT 25/03/1992
91 THANG VĂN HẢI 1/1/1992
92 NGUYỄN XUÂN THANH 1/1/1962
93 NGUYỄN VĂN TRẦN 1/1/1968
94 TRẦN CHÂU TUẤN 10/3/1995
95 NGUYỄN VĂN HÀO 4/11/1998
96 LÊ VĂN THÚY 1/1/1990
97 LÊ VĂN CHUNG 29/07/1988
98 BÙI XUÂN NAM 25/08/1992
99 ĐIỂU VĂN PI 4/2/1993
100 TĂNG QUỐC QUANG 21/08/1986
101 NGUYỄN THÀNH TRÍ 8/11/1987
102 ĐIỂU DUY 1/1/1995
103 NGUYỄN HUY HOÀNG 28/07/1990
104 DƯƠNG VĂN THỌ 16/06/1986
105 BÙI CAO XUYÊN 19/10/1961
106 HUỲNH THẾ DŨNG 8/5/1992
107 ĐỖ VIẾT TOÀN 1/1/1978
108 PHẠM CÔNG SOÁI 16/12/1983
109 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 2/1/1967
110 HOÀNG VĂN THÁI 7/6/1972
111 THẠCH PHÚC 6/1/1981
112 PHAM DANH KHOA 23/11/1986
113 VŨ ĐỨC DUY 18/09/1982
114 TRẦN QUỐC VIỆT 20/09/1996
115 LÊ QUANG TÂN 1/1/1986
116 NGUYỄN VĂN TRÌNH 12/3/1966
117 NGUYỄN CÔNG TUÂN 10/10/1981
118 NGUYỄN NGỌC TÂN 22/08/1999
119 NGUYỄN BÁ TIẾN 15/06/1988
120 CAO XUÂN HỒNG 20/06/1985