DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K51 (BẾ GIẢNG 09/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 TRƯƠNG ĐÌNH BẮC 19/05/1987
2 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 10/3/1976
3 HOÀNG VĂN ĐỒNG 27/07/1990
4 NGUYỄN TIẾN ĐƯƠNG 23/09/1991
5 NGUYỄN THANH HIỀN 1/1/1970
6 LÊ ĐÌNH HOÀNG 26/11/1992
7 NGUYỄN THỊ HOA 13/12/1984
8 LÊ TUẤN MẠNH 4/10/1974
9 TRẦN ĐẠI NGHĨA 15/10/1981
10 HỒ THỊ MINH NGUYỆT 16/03/1985
11 LÂM XUÂN SANG 4/1/1992
12 HỒ XUÂN THANH TÂM 22/11/1979
13 ĐỒNG VĂN TÂM 7/8/1976
14 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 1/1/1977
15 NGUYỄN VĂN TIỀN 23/01/1998
16 ĐỖ HỮU THÀNH 19/05/1987
17 NGUYỄN THỊ THUẪN 11/11/1968
18 HỒ THỊ THU THỦY 22/03/1992
19 TRƯƠNG THỊ ĐOAN TRANG 15/09/1973
20 HOÀNG VĂN TRẦN 24/12/1984
21 NGUYỄN THÀNH TRUNG 24/12/1984
22 ĐIỂU NGỌC HIẾU 1/1/1984
23 NGUYỄN VĂN HOAN 14/02/1992
24 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 16/09/1985
25 ĐIỀU MINH 24/04/1997
26 HOÀNG CÔNG TUẤN 20/10/1991
27 NGUYỄN THỊ THANH TẢO 10/2/1959
28 TRẦN VĂN 20/09/1984
29 ĐOÀN THỊ DUNG 7/7/1975
30 LÊ VĂN ĐỊNH 15/05/1957
31 TRẦN THỊ HẢI 27/11/1985
32 NGUYỄN THỊ HẠNH 1/1/1977
33 ĐỖ THỊ THÚY HẰNG 1/1/1982
34 ĐÀO VĂN HÙNG 20/06/1964
35 LÊ NHƯ HƯNG 27/05/1992
36 NGUYỄN TIẾN LINH 20/04/1993
37 MẪN 12/3/1989
38 LÊ THANH TÂM 4/8/1981
39 TRẦN NGỌC THÁI 15/05/1964
40 LÊ NGỌC THẢO 1/1/1992
41 LÊ MINH TRUNG 21/10/1983
42 NGUYỄN VĂN BẢO 18/08/1994
43 TRỊNH VĂN VĨNH 27/07/1981
44 PHAN NGỌC TƯỜNG VÂN 24/11/1993
45 KIỀU TUẤN ANH 12/20/1983
46 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 3/18/1990
47 TRẦN MINH TÂM 1/1/1966
48 PHẠM VĂN 1/1/1985
49 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 9/8/1986
50 VÕ NGỌC ĐỨC 7/8/1992
51 ĐỖ MINH SÁNG 1/9/1993
52 NGUYỄN DƯƠNG THÔNG 17/05/1979
53 LÊ QUANG HẢI 27/09/1973
54 PHAN LÊ TÂN 10/7/1987
55 LƯƠNG XUÂN GIANG 29/02/1980
56 NGUYỄN QUANG LỢI 2/23/1993
57 NGUYỄN THỊ THẢO 8/9/1991
58 NGUYỄN MINH THỂ 21/06/1981
59 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 16/10/1997
60 CAO PHI ANH 27/12/1991
61 DƯƠNG CÔNG 19/05/2000
62 ĐẶNG ĐÌNH BÌNH 23/09/1984
63 MAI ĐĂNG CÔNG 3/10/1983
64 TRẦN MẠNH CƯỜNG 10/10/1987
65 ĐÀO VIỆT CƯỜNG 20/07/1992
66 TRẦN NGỌC CHINH 19/08/1981
67 HỒ PHÚC DÂN 5/9/1993
68 PHAN QUANG ĐẠO 1/1/1978
69 PHẠM THỊ NGỌC ĐỊNH 13/10/1983
70 NGUYỄN VĂN ĐÔ 5/2/1995
71 BÙI VIỆT ĐỨC 26/05/1990
72 NGUYỄN VĂN GẦN 15/05/1982
73 NGUYỄN VĂN 2/3/1974
74 LÊ VĂN 2/9/1984
75 NGUYỄN CHÍ HẢI 24/06/1999
76 NGUYỄN XUÂN HẢO 8/5/1986
77 TRẦN DIỆU HIỀN 2/3/1995
78 LÊ BÁ HIẾU 1/3/1994
79 NGUYỄN DUY HOÀNG 25/10/1987
80 NGUYỄN VINH QUANG 6/6/1983
81 TỐNG BÁ KHIÊM 27/08/1972
82 TRỊNH THỊ THÙY LINH 24/10/1991
83 PHẠM THỊ LỊNH 1/1/1983
84 ĐỒNG KÔNG LONG 11/9/1979
85 NGUYỄN ĐÌNH LUÂN 9/11/1989
86 TRẦN QUỐC NAM 1/1/1975
87 ĐẶNG NHẬT NAM 21/05/2000
88 NGUYỄN HUY NĂM 5/5/1961
89 NGÔ ANH PHÚ 15/08/1985
90 NGUYỄN ANH QUỐC 1/1/1991
91 LƯƠNG THÀNH 1/5/1982
92 NGUYỄN NHƯ SANG 8/6/1994
93 LÊ THANH SƠN 16/09/1997
94 NGUYỄN QUÝ SƠN 8/10/1988
95 NGUYỄN ĐỨC SƠN 14/12/1987
96 TRẦN ĐÌNH TÂM 23/02/1968
97 NGÔ THỊ TÂN 8/10/1992
98 NGUYỄN VĂN TIẾN 2/9/1980
99 TRẦN ĐỨC TĨNH 8/6/1989
100 HÀN VĂN 2/4/1981
101 CAO THANH TUYẾT 22/12/1996
102 LÃ QUỐC THÁI 28/11/1986
103 PHẠM NGỌC THÀNH 23/08/1982
104 PHAN QUỐC THĂNG 24/10/1988
105 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 1/1/1989
106 TRẤN CÔNG THẮNG 21/05/1987
107 TRẦN VĂN THẾ 4/10/1984
108 NGUYỄN VĂN THỌ 20/01/1980
109 HOÀNG TRUNG THÔNG 7/12/1979
110 ĐIỂU THU 1/1/1983
111 NGUYỄN VĂN THUYẾT 25/09/1988
112 PHAN THỊ QUỲNH TRÂM 20/11/1979
113 NGUYỄN PHÚ TRÌNH 30/12/1999
114 LÊ TRUNG UẨN 13/01/1989
115 NGUYỄN HỮU VIÊN 1/1/1970
116 BÙI VĂN VIỆT 8/10/1978
117 HỒ ĐỨC VIỆT 30/05/1994
118 PHAN HỒNG VIỆT 13/01/1989
119 HỒ SỸ VIỆT 28/09/1996
120 NGUYỄN THỊ MINH YẾN 8/4/1989