DS KHÓA HỌC

KHÓA CK48 (BẾ GIẢNG 11/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 NGUYỄN CHÍ HIẾU 28/05/1992
2 LÊ NGỌC HOÀNG 18/12/1994
3 HUỲNH VĂN KHỞI 01/01/1981
4 ĐIỂU MINH 20/07/1996
5 ĐINH VIẾT NGỌC 01/01/1979
6 HOÀNG THANH SƠN 20/04/1996
7 DƯƠNG ĐÌNH TÁM 20/05/1972
8 VĂN ĐÌNH THÁI 01/01/1992
9 ĐÀO VĂN THANH 21/12/1980
10 NGUYỄN TUẤN THANH 18/03/1985
11 NGUYỄN VĂN THANH 28/03/1986
12 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN 01/01/1975
13 LẠI VĂN TIẾN 12/10/1985
14 NGUYỄN XUÂN TIẾN 19/04/1985
15 CHU QUỐC TUẤN 15/10/1996
16 HOÀNG VĂN TUẤN 25/12/1972