DS KHÓA HỌC

KHÓA CK49 (BẾ GIẢNG 01/2019)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 VŨ NGỌC GIANG 01/01/1991
2 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/09/1973
3 DƯƠNG QUANG TÂM 20/11/1983
4 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 08/10/1986
5 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 05/08/1993
6 NGUYỄN THANH ĐIỀN 06/09/1991
7 NGUYỄN MINH QUANG 23/10/1996
8 VÕ VĂN ÚT ANH 19/10/1994
9 VÕ VĂN CƯỜNG 23/12/1988
10 LÊ VĂN THUẬT 09/08/1992
11 LÊ VĂN TÍN 06/05/2018
12 PHẠM VĂN THUYẾT 27/12/1993
13 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 16/05/1990
14 LÊ NGỌC TRUNG 10/05/1981
15 NGUYỄN NHẬT HIỀN 16/09/1993
16 LÊ TẤN TÀI
17 VÕ VĂN HÙNG 19/09/1983
18 PHAN VĂN QUYẾT 15/08/1987
19 DƯƠNG PHẠM THÁI HẬU 30/11/1995
20 CHẾ VĨNH VINH 04/12/1980
21 ĐINH VĂN THÀNH 10/06/1984
22 TRẦN XUÂN 29/08/1991
23 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 16/04/1995
24 NGUYỄN TẤN LỰC 24/04/1980
25 PHÙNG VĂN ĐOÀN 06/06/1995
26 TRẦN NHƯ PHÚ 01/01/1986
27 NGUYỄN HỒNG QUANG 1011983
28 BÙI THANH NHÂN 14/05/1992
29 ĐOÀN NGỌC LỢI 01/11/1987
30 PHẠM MINH TIẾP 13/01/1988
31 TRẦN MINH DĐẠT 27/05/1972
32 LƯU VĂN HẠNH 03/12/1983
33 NGUYỄN TRỌNG QUỲ 02/11/1989
34 NGUYỄN THẾ LỢI 10/10/1979
35 NGUYỄN THANH PHONG 01/01/1991
36 NGÔ ĐỊNH 02/09/1978
37 TRẦN MINH DƯƠNG 1/101/1984
38 NGUYỄN VĂN TOÀN 01/01/1991
39 BẰNG VĂN LƯỢNG 10/01/1980
40 NGUYỄN VĂN HÙNG 02/08/1997
41 VŨ HIỂN MINH 25/08/1989
42 LÊ VĂN TRIỆU 02/08/1993
43 TRẦN CHÁNH NAM 01/01/1987
44 LÂM THANH TUẤN 14/101/1984
45 NGUYỄN HỒNG QUÂN 10/10/1993
46 ĐIỂU BẠCH DU 11/06/1992
47 NGUYỄN BÁ TÂN 22/03/1983
48 LÊ HỮU 18/02/1988
49 HOÀNG VĂN PHÁP 21/09/1996
50 PHẠM THANH HUY 26/08/1995
51 NGUYỄN XUÂN THỰC 02/02/1991
52 VÕ HỮU ĐĂNG 20/01/1996
53 TRẦN MINH HẢO 13/07/1994
54 ĐINH TIẾN SỸ 20/02/1996
55 TRẦN VÕ SỸ 01/01/1981
56 LĂNG VĂN HỢP 15/11/1986
57 TRẦN VĂN QUÂN 29/01/1989
58 CHU VĂN THỊNH 01/01/1994
59 NGUYỄN VĂN LỢI 11/01/1994
60 NGUYỄN VĂN LƯỢM NHỎ 10/05/1986
61 ĐÀON VĂN HUỆ 17/05/1974
62 TRẦN VIỆT HÙNG 01/01/1980
63 NGUYỄN VĂN AN KHA 11/03/1986
64 NGUYỄN THẮNG LỢI 03/08/1984
65 HOÀNG ĐỨC SƠN 20/12/1992
66 HOÀNG A LÒM 08/08/1988
67 PHẠM MINH THÀNH 23/09/1980
68 VÕ THANH 01/01/1980
69 TRẦN MINH TUẤN 02/03/1993
70 NGUYỄN TẤN MINH 01/01/1968
71 LÊ VĂN LỰC 28/03/1981
72 ĐỖ VĂN TOÀN 01/01/1977
73 ĐOÀN ANH VŨ TRỌNG TRÍ 16/04/1990
74 PHẠM TẤN TÀI 11/03/1997
75 VÕ VĂN ÚT PHƯỚC 02/02/1990
76 HOÀNG NHƯ NGỌC 17/10/1994
77 NGUYỄN THỊ HUY 08/04/1994
78 VÕ HỮU PHONG 16/02/1995
79 HOÀNG VĂN EM 02/05/1994
80 PHẠM TRỌNG Ý 06/07/1993