DS KHÓA HỌC

KHÓA CK51 (BẾ GIẢNG 04/2019)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 TẠ THÀNH MẠNH 01/01/1990
2 NGUYỄN VĂN TUẤN 04/06/1990
3 PHÙNG VĂN NAM 21/09/1988
4 LÊ VĂN THANH 25/5/1979
5 HOÀNG VIỆT AN 16/52/1988
6 NGUYỄN VĂN HAI 01/01/1981
7 LÊ HOÀNG PHƯƠNG NAM 2/8/1988
8 NGUYỄN VĂN CHUNG 1/1/1987
9 BÙI VĂN THÙY 1/1/1984
10 HỎA VĂN DƯƠNG 26/8/1998
11 ĐOÀN VĂN THỤ 10/3/1989
12 NGUYỄN THANH LẠC 19/12/1983
13 LÊ VĂN MINH TÀI 11/1/1996
14 PHẠM QUỐC TÀI 19/12/1997
15 NGUYỄN VĂN HÒA 15/6/11986
16 ĐINH VIỄN PHÚC 7/5/1997