DS KHÓA HỌC

KHÓA CK52 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 TRẦN VĂN TRẠNG CK52 01-01-1985 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
2 TRẦN CÔNG TRỌNG CK52 01-01-1995 TRẦN VĂN THỜI,CÀ MAU
3 NGUYỄN TẤN TÀI CK52 01-01-1991 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
4 NGUYỄN TẤN AN CK52 01-01-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
5 LÊ QUÝ PHƯỚC CK52 07-12-1991 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
6 NGUYỄN HOÀI TÂM CK52 01-02-1972 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
7 ĐIỂU NHE CK52 01-01-1994 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
8 NGUYỄN THÀNH TRUNG CK52 01-01-1984 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
9 TRẦN CÔNG ĐỨC CK52 25-05-1989 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
10 ĐOÀN VĂN HOÀNG CK52 11-04-1994 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
11 NGUYỄN VĂN LINH CK52 07-07-1987 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
12 LÊ THANH SƠN CK52 28-09-1995 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
13 BÙI VĂN DŨNG CK52 02-10-1984 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
14 NGUYỄN VĂN MẠNH CK52 08-05-1985 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
15 PHẠM HOÀNG SANG CK52 25-01-1990 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
16 HOÀNG VĂN KHÁNH CK52 01-01-1994 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
17 TRƯƠNG VĂN QUANG CK52 01-01-1994 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
18 PHẠM VĂN GẤM CK52 01-01-1989 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
19 NGUYỄN ĐĂNG THẾ CK52 01-01-1982 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
20 DƯƠNG VĂN THẠCH CK52 02-07-1986 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
21 TRẦN THANH TÂM CK52 20-08-1992 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
22 TRẦN TẤN CÔNG CK52 11-02-1983 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
23 TRẦN ANH KIỆT CK52 09-10-1989 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
24 LÂM DÚT CK52 01-01-1981 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
25 VŨ TUẤN ANH CK52 27-05-1995 QUỲNH PHỤ,THÁI BÌNH
26 HOÀNG VĂN MINH CK52 20-07-1987 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
27 PHAN TRUNG HIẾU CK52 27-12-1994 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
28 NGUYỄN THANH PHÚC CK52 01-01-1977 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
29 NGUYỄN QUANG LINH CK52 02-05-1988 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
30 NGUYỄN MINH TÁM CK52 09-02-1974 THỌ XUÂN,THANH HÓA
31 NGUYỄN HOÀNG GIANG CK52 11-08-1989 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
32 NGUYỄN VĂN VÕ CK52 25-10-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
33 NGUYỄN NGỌC AN CK52 01-01-1988 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
34 NGUYỄN NHÂM THÂN CK52 01-06-1992 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
35 NGUYỄN VĂN THANH CK52 10-07-1984 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
36 ĐẶNG MẠNH LINH CK52 01-01-1983 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
37 PHAN MINH THƯƠNG CK52 18-04-1987 GIỒNG TRÔM,BẾN TRE
38 TRẦN QUANG HƯNG CK52 01-01-1985 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
39 BẾ ĐỨC THẮNG CK52 28-03-1993 TRÀ LĨNH,CAO BẰNG
40 LỒNG CÁ HỘI CK52 20-11-1986 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
41 TRẦN VĂN THAO CK52 16-02-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
42 PHẠM VĂN CHƯƠNG CK52 14-04-1994 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
43 TẠ VĂN LĨNH CK52 14-05-1974 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
44 HOÀNG VŨ QUYẾT CK52 02-09-1993 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
45 ĐINH CÔNG TÍN CK52 29-11-1986 GIỒNG RIỀNG,BẾN TRE
46 LÝ VIẾT TRUNG CK52 02-11-1981 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
47 NGUYỄN TẤN THANH CK52 01-01-1981 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
48 NGUYỄN NGỌC BẢO CK52 10-05-1975 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
49 PHẠM BÌNH MINH CK52 20-07-1989 NGỌC HỒI,KON TUM
50 TRIỆU VĂN TÌNH CK52 24-11-1993 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
51 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG CK52 01-01-1991 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
52 NGUYỄN MINH HẢI CK52 14-01-1995 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
53 PHẠM PHONG PHÚC CK52 22-06-1984 GIAO THỦY,NAM ĐỊNH
54 PHẠM VĂN DŨNG CK52 10-05-1988 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
55 PHẠM HOÀNG GIANG CK52 11-05-1992 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
56 PHẠM TRUNG KIÊN CK52 01-01-1992 KẾ SÁCH,SÓC TRĂNG
57 LÊ VĂN NGỌC CK52 09-08-1991 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
58 ĐOÀN THẾ TÀI CK52 19-05-1988 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
59 ĐẬU VĂN ĐỊNH CK52 10-08-1985 HƯƠNG KHÊ,HÀ TĨNH
60 LÊ ĐỨC BIÊN CK52 08-11-1969 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
61 NGUYỄN CẢNH THỊNH CK52 03-04-1984 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
62 TRẦN VĂN KỲ CK52 07-08-1977 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
63 LÊ HẢI VĂN CK52 01-01-1993 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
64 BÙI VIẾT KHÁNH CK52 12-02-1983 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
65 NGUYỄN VĂN HOÀI CK52 05-12-1979 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
66 NGUYỄN ĐỨC TUÂN CK52 03-08-1980 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
67 NGUYỄN VĂN SƠN CK52 09-07-1997 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
68 TRẦN CÔNG CẦN CK52 05-04-1986 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
69 ĐẶNG QUANG HUY CK52 04-11-1996 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
70 TƯ VĂN PHONG CK52 20-04-1979 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
71 LÊ VĂN CƯỜNG CK52 24-09-1991 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
72 ĐÀO XUÂN KHẢI CK52 01-01-1983 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
73 PHAN QUỐC THẮNG CK52 01-01-1980 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
74 DIỆP HÁNH PHÚC CK52 10-07-1987 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
75 LÊ TRUNG NAM CK52 01-01-1988 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
76 ĐIỂU SỬ CK52 20-12-1985 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
77 ĐIỂU HOÀNG LONG CK52 12-12-1992 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
78 BẾ HOÀNG DUY CK52 02-09-1979 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
79 LÊ VĂN HẢI CK52 24-05-1991 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
80 PHẠM VĂN THỊNH CK52 10-11-1996 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC