LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 02/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
B2K55 22 & 23/01/2019 THỨ NĂM 28/02/2019

Những Học viên Vắng, Rớt phải đăng ký thi lại Tốt nghiệp và Sát hạch trước 10 ngày