LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 06/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K68 Thứ Ba ngày 02/06/2020,
xem danh sách
A1K69 Thứ Sáu ngày 19/06/2020,
xem danh sách
B2K62&CK72Ngày 11, 12/03/2020Thứ Năm ngày 04/06/2020,
xem danh sách
B2K73&B2K74Ngày 15, 18/05/2020Thứ Ba ngày 16/06/2020,
xem danh sách
CK63&B2K75Ngày 26, 27/05/2020Thứ Sáu ngày 26/06/2020,
xem danh sách