LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 1/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K53 THỨ SÁU 04/01/2019
CK46 NGÀY 02 & 03/01/2019 THỨ NĂM 10/01/2019
CK49 NGÀY 02 & 03/01/2019 THỨ NĂM 17/01/2019
B2K55 NGÀY 22 & 23/01/2019 QUA TẾT ÂM LỊCH