LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 8/2018

HẠNG NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K50 THỨ SÁU NGÀY 24/8/2018
B2K50, CK44 NGÀY 21 VÀ 22/8/2018 THỨ SÁU NGÀY 31/8/2018