TRA CỨU HỌC VIÊN

CHỨC NĂNG CHỈ DÀNH CHO GIÁO VIÊN ĐỂ TRA CỨU HỌC VIÊN DO GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH

Lưu ý: Username và mật khẩu do Trung tâm cung cấp (phải đổi mật khẩu sau khi đã đăng nhập)

  • Chức năng tra cứu này có thể kiểm tra được danh sách học viên vào khóa, danh sách thi Tốt nghiệp, danh sách thi Sát hạch, trạng thái thi Đạt tốt nghiệp, Đạt sát hạch và số tiền Lệ phí còn nợ